Vispārējie pārdošanas nosacījumi

- Spēkā esošā versija no 2023. gada 18. oktobra -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, Andoras tiesību subjekts ar societat limitada unipersonal uzņēmuma formu un 1.000.000 eiro pamatkapitālu, reģistrēts Andoras tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 16339, ar PVN reģistrācijas numuru LV90010986441, kura juridiskā adrese ir C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Andoras Firstiste), e-pasts: cm(a)maxityre.com, tālrunis: +376 810 888, (turpmāk tekstā saukts par "Pārdevēju") galvenā darbība ir riepu un saistīto produktu pārdošana caur interneta vietni maxityre.lv (turpmāk tekstā saukts par "Vietni").

Šīs vispārējās pārdošanas nosacījumi ir paredzēti, lai bez ierobežojumiem regulētu visu produktu un pakalpojumu pārdošanu jebkuram klientam, fiziskai vai juridiskai personai, neatkarīgi no tā, vai tas ir patērētājs, neprofesionāls vai profesionāls (turpmāk tekstā saukts par "Klientu"), kurš ir veicis pirkumu Vietnē un lai definētu līgumattiecības starp Pārdevēju un Klientu.

1. DEFINĪCIJAS

Visi šajā dokumentā ar lielo burtu sākto lietvārdu definīcijas ir noteiktas šajā pantā.

 • Apstiprinājuma Paziņojums nozīmē pārdevēja nosūtīto atbildes e-pastu klientam pēc klienta pasūtījuma apstiprināšanas, kas ietver pasūtījuma kopsavilkumu, piemērojamos pārdošanas vispārējos noteikumus un attiecīgo Rēķinu.
 • Pasūtījuma Veidlapa nozīmē klienta izvēlēto produktu kopsavilkumu, ko klients iesniedz apstiprināšanai vietnē, lai pabeigtu pasūtījumu.
 • Piegādes Kvīts nozīmē dokumentu, ko klients saņem no Pārvadātāja pie pasūtījuma piegādes, pret klienta parakstu, kas apliecina pasūtījuma izsniegšanu, kā arī attiecīgo Produktu(-u) perfekto stāvokli un anomāliju neesamību.
 • Vispārējie pārdošanas noteikumi nozīmē šos pārdevēja vispārējos pārdošanas noteikumus, kurus klientam jāpieņem, lai veiktu savu pasūtījumu.
 • Klients nozīmē jebkuru fizisko vai juridisko personu, kas rīkojas kā Patērētājs, Ne-profesionālis vai Profesionālis, piekļūstot vietnei ar mērķi veikt Pasūtījumu.
 • Pasūtījums nozīmē klienta katrā iepirkšanās reizē vietnē pasūtīto Produktu(-us).
 • Patērētājs nozīmē Klientu, fizisko personu, kas rīkojas nolūkos, kas neietilpst viņa komerciālās, rūpnieciskās, amatnieciskās, brīvās profesijas vai lauksaimnieciskās darbības ietvaros.
 • Līgums nozīmē visus līgumiskos dokumentus, kas nosaka Pušu tiesības un pienākumus jebkurai Pārdošanai, kas minēti 15. pantā.
 • Piegādes Datums nozīmē faktisko pasūtījuma piegādes klientam datumu, kas norādīts Piegādes Kvītī.
 • Piegādes Termiņš nozīmē maksimālo termiņu, kas minēts 8.2 pantā, kurā pārdevējs apņemas piegādāt pasūtījumu klientam.
 • Atteikuma Termiņš nozīmē termiņu, kas minēts 9. pantā.
 • Rēķins nozīmē rēķinu, kas klientam nosūtīts caur Apstiprinājuma Paziņojumu.
 • Force Majeure nozīmē gadījumu, kad notikums, kas ir ārpus parādnieka kontroles, ko nevarēja saprātīgi paredzēt līguma noslēgšanas brīdī un kura ietekmi nevar novērst ar atbilstošiem pasākumiem, traucē parādniekam izpildīt savu saistību.
 • Piegādātājs nozīmē trešo personu līgumā, kas ir klienta pasūtījuma Produktu(-u) īpašnieks.
 • Piegāde nozīmē fiziskās īpašumtiesības vai kontroli pār Produktu(-iem) nodošanu klientam.
 • Ne-profesionālis nozīmē Klientu, juridisko personu, kas nerīkojas profesionālos nolūkos (skatīt Profesionāļa definīciju zemāk).
 • Produkta Piedāvājums nozīmē pārdevēja atbildībā publicēto piedāvājumu vienā no viņa platformām, tostarp viņa vietnē, kas veltīts konkrēta Produkta pārdošanai un ietver fotogrāfiju, kā arī Produkta īpašības un cenu.
 • Puse(-es) nozīmē, vienskaitlī, Klientu vai Pārdevēju, kas ņemti individuāli, un daudzskaitlī, Klientu un Pārdevēju, kas ņemti kolektīvi.
 • Cena nozīmē kopējo cenu, kas minēta 5. pantā, ko Klients apņemas maksāt par Pasūtījumu.
 • Produkts(-i) nozīmē riepu vai saistītos produktus (diskus, ķēdes utt.), ko Pārdevējs piedāvā pārdošanai vietnē.
 • Profesionālis nozīmē Klientu, fizisko vai juridisko personu, publisku vai privātu, kas rīkojas nolūkos, kas ietilpst viņa komerciālās, rūpnieciskās, amatnieciskās, brīvās profesijas vai lauksaimnieciskās darbības ietvaros, tostarp tad, ja rīkojas cita profesionāļa vārdā vai labā.
 • Vietne nozīmē pārdevēja interneta vietni, kas pieejama URL adresē maxityre.lv.
 • Atteikuma Tiesību Turētājs nozīmē personu, kas minēta 9. pantā.
 • Pārvadātājs nozīmē transporta uzņēmumu, ko izvēlējies Piegādātājs vai Pārdevējs, lai organizētu pasūtījuma piegādi uz klienta norādīto adresi.
 • Pārdevējs nozīmē personu, kas minēta Ievadā.
 • Pārdošana nozīmē juridisko darījumu, kas noslēgts starp Pārdevēju un Klientu, kurā pirmā persona apņemas piegādāt Pasūtījumu, un otrā persona apņemas maksāt Cenu.

2. MĒRĶIS UN PIEŅEMŠANA

Vispārējie pārdošanas noteikumi ir paredzēti, lai bez ierobežojumiem regulētu visus Pārdevēja Vietnē noslēgtos Pārdošanas darījumus un definētu līgumattiecības starp Pārdevēju un Klientu attiecībā uz katru Pasūtījumu.

Vispārējie pārdošanas noteikumi ir virsroku un aizstāj visus citus iespējamos vienošanās, saistības, paziņojumus, solījumus, nodomus, dokumentāciju vai informāciju, kas iepriekš notikuši starp Pusēm attiecībā uz Pasūtījumu.

Klienta veiktās jebkuras Pasūtījuma apstiprināšanas priekšnosacījums ir iepriekšēja, bez ierobežojumiem vai rezervēm, pilnīga Vietnē pašlaik spēkā esošo Vispārējo pārdošanas noteikumu nosacījumu pieņemšana, kuru apliecina ar peles klikšķi atzīmējot rūtiņu kreisajā pusē pie apzīmējuma « Esmu izlasījis(-usi) un akceptējis(-usi) vispārīgos pārdošanas nosacījumus, kā arī konfidencialitātes paziņojumu. ». Šis solis notiek pēc tam, kad Klientam ir bijusi iespēja pārbaudīt savas Pasūtījuma detaļas un kopējo cenu, kā arī labot iespējamās kļūdas pirms tā apstiprināšanas, lai izteiktu savu galīgo piekrišanu.

Vispārējie pārdošanas noteikumi ir pieejami Vietnē un tie tiek nosūtīti Klientam uz ilgstošu nesēju kā Paziņojuma par pieņemšanu pielikumā.

Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu starp Pusēm no brīža, kad Pārdevējs ir izdevis Paziņojumu par pieņemšanu.

Pārdevējs nodrošina Līguma, kas apliecina Līguma noslēgšanu, saglabāšanu no Līguma noslēgšanas brīža un desmit gadus pēc Pasūtījuma Piegādes. Klients var piekļūt arhivētajam Līgumam, vienkārši pieprasot to Pārdevējam (https://www.maxityre.lv/contact).

Klients tiek informēts, ka Līguma noslēgšana no viņa puses rada pienākumu samaksāt Cenu Pārdevējam.

3. PRODUKTI

3.1 PRODUKTU ĪPAŠĪBAS

Produktu būtiskās īpašības un cena ir norādītas katrā Produktu Piedāvājumā, kas publicēts Vietnē. Šie elementi ir līgumiskas informācijas, kas saista Pārdevēju gadījumā, ja tiek noslēgts Līgums ar Klientu un ar nosacījumu, ka attiecīgie Produkti ir pieejami noliktavā.

Katrs riepas sāns ir marķēts ar DOT numuru, kas sastāv šādi:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Department Of Transportation
 • B9: Rūpnīcas kods, kurā riepa tika ražota
 • 4W: Ražotājam specifisks dimensiju kods
 • HWNX: Ražotājam specifisks izvēles kods
 • 3903: riepas ražošanas datums, kas atbilst 2003. gada 39. nedēļai.

4. PASŪTĪJUMS

4.1 PIEKĻUVE VIETNEI

Publiskā vietne ir pieejama jebkuram apmeklētājam visu gadu, 7 dienas nedēļā, 24 stundas diennaktī, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami tehniskās apkopes, uzturēšanas un atjaunināšanas darbībām, ko Pārdevējs uzskata par vajadzīgiem veikt, un jebkuru tehnisku traucējumu, kas nav atkarīgs no Pārdevēja gribas.

Visi izdevumi, ko Klients veic, lai nodrošinātu savu piekļuvi Vietnei, paliek viņa pilnīgā atbildībā, tostarp izmaksas par datoraprīkojumu, interneta abonementu un jebkuru programmatūru.

4.2 PRODUKTU VAI PRODUKTU IZVĒLE

Klients atzīst un piekrīt, ka produkta vai produktu meklēšana un izvēle notiek viņa pilnīgā un vienīgā atbildībā.

Lai atvieglotu Klienta meklēšanu, Pārdevējs savā Vietnē klienta rīcībā nodrošina (i) meklēšanas joslu, kurā Klients var brīvi ievadīt atslēgvārdus, un (ii) meklēšanas rīku, kas balstīts uz dažādām Produktu īpašībām, kas norādītas izvēles sarakstā. Šo rīku laba darbība, interese, pilnīgums un atbilstība nav garantēta no Pārdevēja puses.

Klientam ir jāiepazīstas ar visiem Pārdevēja Vietnē piedāvātajiem Produktu piedāvājumiem un jāveic nepieciešamās meklēšanas izvēlētajā modelī un konkurencē, lai novērtētu Produktu piedāvājuma atbilstību, interesi un piemērotību viņa vajadzībām.

Pārdevējs informatīviem nolūkiem sniedz:

 • TECDOC datus par saikni starp transportlīdzekli un detaļām;
 • BMF datus par saikni starp transportlīdzekli, riepām un diskiem;
 • ražotāju datus par saikni starp transportlīdzekļiem un ķēdēm;
 • dati par saderību starp transportlīdzekļiem un produktiem.

Pārdevējs nekādā gadījumā negarantē šo datu atbilstību, precizitāti vai pilnīgumu, kas tiek sniegti tikai kā norāde, lai atvieglotu produkta meklēšanu. Klientam ir jāpārbauda, vai izvēlētie Produkti ir piemēroti un atbilst viņa transportlīdzeklim.

Klientam īpaši tiek lūgts konsultēties ar atsauksmēm, kā arī ar līdzīgām riepām, kas piedāvātas zem Produktu piedāvājuma, lai novērtētu, vai vizualizētais Produkts varētu apmierināt viņa vajadzības.

Produkta izvēle tiek veikta, noklikšķinot uz funkcijas "Pievienot grozam" pēc nepieciešamā daudzuma izvēles.

Šī darbība vienīgi iekļauj izvēlēto Produktu Klienta grozā un šajā posmā neuzliek nekādas pirkšanas saistības.

Kad Klients uzskata, ka viņa pirkumu izvēle ir pabeigta, viņam vienkārši jādodas uz sadaļu "Grozs", lai pārbaudītu Produktu un daudzumu pareizu izvēli un iepazītos ar kopējo cenu, kas saistīta ar viņa Pasūtījumu.

Pirms Pasūtījuma galīgās apstiprināšanas Klients jebkurā laikā var mainīt savu grozu un ir iespējams pārbaudīt Pasūtījuma detaļas un kopējo cenu, kā arī labot iespējamās kļūdas pirms tās apstiprināšanas, lai izteiktu savu galīgo piekrišanu.

4.3 KLIENTA KONTA IZVEIDE UN IZMANTOŠANA

Lai pabeigtu savu Pasūtījumu, Klientam ir jāizveido savs personīgais konts (ja tas jau nav izdarīts iepriekšējā Pasūtījumā). Šim nolūkam Patērētājam un Ne-profesionālim ir jāsniedz derīga e-pasta adrese un jāizveido parole, kā arī jādeklarē viņu identitāte, tālruņa numurs un adrese. Profesionālis savukārt izveido "profesionālo kontu", sniedzot derīgu e-pasta adresi un izveidojot paroli, kā arī deklarējot savu vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, tālruņa numuru un adresi.

Klientam tiek lūgts aizpildīt visas noderīgās informācijas savā personīgajā kontā, ņemot vērā, ka lauki ar zvaigznīti (*) ir obligāti.

Visas Klientu personīgās informācijas tiek savāktas un apstrādātas mērķiem un nosacījumiem, kas norādīti zemāk 14. pantā un Konfidencialitātes hartā.

Klients apņemas sniegt patiesu un godīgu informāciju un informēt Pārdevēju par jebkādām izmaiņām, kas viņus skar. Informācijas kopsavilkums, ko sniedzis Klients, ir pieejams Vietnē. Informācijas sniegšanas atteikums nozīmē atteikties no konta izveides un neļauj Klientam apstiprināt Pasūtījumu.

Lietotājvārds un parole ir stingri personiski un konfidenciāli: Klientam ir aizliegts tos atklāt trešajai personai vai nodot. Jebkurš Pasūtījums, kas veikts, izmantojot šo lietotājvārdu un paroli, tiks uzskatīts par veiktu no Klienta puses un attiecīgi saistīs viņu ar Pārdevēju, izņemot gadījumus, kad šis Pasūtījums ir veikts trešās personas dēļ Pārdevēja vietnes drošības pārkāpuma dēļ. Klientam ir nekavējoties rakstiski jāinformē Pārdevējs par jebkuru viņa lietotājvārda un paroles izmantošanu bez viņa ziņas un par kuru viņš ir informēts.

Klients jebkurā laikā var labot ievades kļūdas pieprasītajā informācijā. Pārdevējs nevar būt atbildīgs par iespējamām ievades kļūdām un to sekām, piemēram, piegādes kavējumu un/vai kļūdu. Šajā kontekstā visi izdevumi, kas radušies, lai atkārtoti nosūtītu Pasūtījumu, pilnībā būs Klienta atbildībā.

Personīgais konts ļauj Klientam piekļūt šādai informācijai:

 • Jūsu Pasūtījumi – Klientu apkalpošana: saraksts ar Pasūtījumiem, kas veikti Vietnē;
 • Mainīt jūsu informāciju: personīgā informācija, ko deklarējis Klients, ar iespēju to jebkurā laikā mainīt.

Pārdevējs patur tiesības bez kavēšanās un bez kompensācijas deaktivizēt jebkura Klienta kontu, ja tiek pārkāpti šie vispārējie noteikumi un konts tiek izmantots krāpnieciski vai nelikumīgi no Klienta vai trešās personas puses.

Klients var deaktivizēt savu kontu, informējot Pārdevēju par savu lēmumu, nosūtot e-pastu uz adresi https://www.maxityre.lv/contact. Pārdevējs deaktivizēs kontu maksimāli septiņdesmit divu (72) stundu laikā no šī e-pasta saņemšanas.

4.4 PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀŠANA

Pēc groza apstiprināšanas, konta izveides, piegādes adreses ievadīšanas, maksājuma veida izvēles, Klients tiek aicināts galīgi apstiprināt savu pasūtījumu, veicot maksājumu izmantojot funkciju « Procéder au paiement sécurisé ». Šīs darbības efektivitāte ir atkarīga no iepriekšējas šo vispārējo pārdošanas noteikumu pieņemšanas (sk. iepriekš).

Pasūtījuma galīgā apstiprināšana nozīmē, ka Klients uzņemas saistības samaksāt Cenu Pārdevējam.

Pēc maksājuma saņemšanas no Pārdevēja, Klients saņem elektronisko vēstuli no Pārdevēja, kurā ir apkopota informācija par viņa Pasūtījumu.

4.5 PASŪTĪJUMA ATCELŠANA (IZŠĶIRŠANAS KLAUZULA)

Šis pants ir izšķiršanas klauzula, kas nosaka saistības, kuru neizpilde izraisīs Pārdošanas atcelšanu.

4.5.1 Pasūtījuma atcelšana no Klienta puses
 1. Patvaļa :
  pēc savas Pasūtījuma galīgās apstiprināšanas Klients var pieprasīt tā atcelšanu pēc saviem ieskatiem, ar nosacījumu, ka Pasūtījuma Produkti vēl nav sagatavošanas procesā;
 2. Kavējums vai piegādes atteikums :
  gadījumā, ja ir Pārdevēja piegādes kavējums vai atteikums, saskaņā ar nosacījumiem un kārtību, kas atgādināti 8.2 pantā;
 3. Atteikuma tiesības :
  gadījumā, ja tiek izmantotas atteikuma tiesības saskaņā ar 9. panta nosacījumiem;
 4. Atbilstības trūkums :
  gadījumos, kad ir konstatēts atbilstības trūkums, kas minēts 10.2 pantā;
 5. Slēptais defekts :
  gadījumā, ja ir slēptais defekts saskaņā ar 10.2 panta jēdzienu; un
 6. Force Majeure :
  gadījumā, ja Pārdevējam ir galīgi neiespējami izpildīt savas saistības Force Majeure dēļ, saskaņā ar 13. panta piemērošanu.
4.5.2 Pasūtījuma atcelšana no Pārdevēja puses

Pārdevējs var atcelt Pasūtījumu, tas ir, izbeigt Pārdošanu šādos gadījumos:

 1. Kavējums vai maksājuma neveikšana:
  gadījumā, ja Klients nepilda savu maksājuma pienākumu saskaņā ar 6. pantu;
 2. Produktu nepieejamība:
  gadījumā, ja ir konstatēta viena vai vairāku Produktu nepieejamība noliktavā;
 3. Klienta neveiksme saņemt Produktus norādītajā adresē:
  gadījumā, ja Klients neveiksmīgi saņem Produktus norādītajā adresē saskaņā ar 8.5 pantu;
 4. Force Majeure:
  gadījumā, ja Klientam ir galīgi neiespējami izpildīt savas saistības Force Majeure dēļ, saskaņā ar 13. pantu.
4.5.3 Iepriekšēja brīdinājuma nosūtīšana

Pārdošanas atcelšanai, izņemot steidzamos gadījumus, jābūt iepriekšēji sekojošai neizpildītās Puses brīdinājumam izpildīt savas saistības saprātīgā termiņā, izņemot šādus gadījumus:

 • atcelšana pēc izvēles (Pants 4.5.1(i));
 • īpaši gadījumi, kad tiek atteikta piegāde un netiek ievērots būtisks piegādes termiņš saskaņā ar Pantu 8.2;
 • tiesību atsaukt pirkumu izmantošana (Pants 4.5.1(iii));
 • Produktu nepieejamība (Pants 4.5.2(ii)); un
 • Klienta neveiksme saņemt Produktus norādītajā adresē (Pants 4.5.2(iii)).

Šis brīdinājums atsaucas uz šo Pantu 4.5 un izteikti norāda atcelšanas iemeslu un to, ka, ja neizpildītā Puse neizpildīs savu saistību, otrai Pusei būs tiesības atcelt Pārdošanu.

Klientam tiek lūgts apskatīt šajos Vispārīgajos pārdošanas noteikumos noteiktās iespējamās papildu brīdinājuma nosūtīšanas kārtības, kas ir vienotas katram no iepriekš minētajiem Pirkuma atcelšanas gadījumiem.

4.5.4 Pārdošanas izbeigšanas formalitātes

Puse, kura vēlas izbeigt Pārdošanu, var to izdarīt:

 • nosūtot paziņojumu, kurā norādīts izbeigšanas gadījums;
 • iesniedzot prasību tiesā.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā iepriekš minētais paziņojums tiek veikts, izmantojot atteikuma formu vai jebkuru citu nepārprotamu paziņojumu saskaņā ar 9. pantu.

Gadījumā, ja atcelšana notiek pēc Klienta izvēles, paziņojumu veic Klients, izmantojot savu kontu, atlasot attiecīgo Pasūtījumu un atverot sūdzību, izmantojot atbalsta pakalpojumu caur biļeti.

4.5.5 Pārdošanas izbeigšanas brīdis

Pārdošanas izbeigšana stājas spēkā no:

 • brīža, kad otra Puse saņem iepriekš minēto paziņojumu (izņemot gadījumu, kad Sabiedrība ir izpildījusi savas saistības starplaikā saskaņā ar 4.5.1(ii) pantu);
 • tiesas noteiktā datuma gadījumā, ja izbeigšana notiek tiesas ceļā.
4.5.6 Rezolūcijas sekas

Iespējamās atgriešanas notiek šādos apstākļos:

 • rezolūcijas gadījumā pēc izvēles (4.5.1(i) pants): Pasūtījuma atmaksāšana ne vēlāk kā desmit (10) darba dienu laikā no Pārdevēja apstiprinājuma e-pasta, izmantojot tādu pašu maksājuma veidu, kādu Klients izmantoja Pasūtījuma veikšanai;
 • rezolūcijas gadījumā par piegādes kavējumu vai atteikumu (4.5.1(ii) pants): Pasūtījuma atmaksāšana 8.2 pantā noteiktajos apstākļos;
 • rezolūcijas gadījumā pēc atkāpšanās (4.5.1(iii) pants): Pasūtījuma atmaksāšana 9. pantā noteiktajos apstākļos;
 • rezolūcijas gadījumā par neatbilstību (4.5.1(iv) pants): Pārdevējs atmaksā Klientam Patērētājam vai Ne-profesionālam cenu, ko viņš ir samaksājis, un atgriešanas izmaksas par vienu vai vairākiem Produktiem, tiklīdz tiek saņemts viens vai vairāki Produkti vai pierādījums par to atgriešanu no Klienta, un ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā. Atmaksāšana tiek veikta, izmantojot tādu pašu maksājuma veidu, kādu Klients Patērētājs vai Ne-profesionāls izmantoja Pasūtījuma noslēgšanai, izņemot gadījumus, kad viņš ir izteicis skaidru piekrišanu citādi, un jebkurā gadījumā bez papildu izmaksām;
 • rezolūcijas gadījumā par noliktavas krājumu neesamību (4.5.2(ii) pants): Pasūtījuma atmaksāšana ne vēlāk kā trīs (3) darba dienu laikā no Pārdevēja rezolūcijas e-pasta, izmantojot tādu pašu maksājuma veidu, kādu Klients izmantoja Pasūtījuma veikšanai; un
 • rezolūcijas gadījumā par Klienta neveiksmi saņemt Produktus norādītajā adresē (4.5.2(iii) pants): Pasūtījuma atmaksāšana ne vēlāk kā trīs (3) darba dienu laikā no Pārdevēja rezolūcijas e-pasta, izmantojot tādu pašu maksājuma veidu, kādu Klients izmantoja Pasūtījuma veikšanai un atskaitot atgriešanas izmaksas un iespējamos mēģinājumu piegādes izdevumus, kas minēti 8.5 pantā.

Pārdošanas rezolūcija neietekmēs 21. un 22. pantu, kas joprojām paliks spēkā starp Pusēm.

5. CENA

Katra produkta piedāvājumam ir norādīta vienības cena bez nodokļiem (bez PVN). Atsauces valūta ir: eiro.

Saskaņā ar zemāk norādīto 19. pantu, visas Pasūtījumi ir pakļauti Andoras Firstistes likumiem, un tiek uzskatīti, ka tie ir veikti šajā teritorijā, kurā Pārdevējs ir izveidojis savu uzņēmumu. Tādējādi Produktu Piedāvājumu cenās nav iekļautas iespējamās vides nodevas, kas piemērojamas ārpus Andoras Firstistes.

Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt savas cenas. Klients tiek informēts, ka Produktu Piedāvājumu cenas var mainīties vairākas reizes dienā. Pasūtījumam piemērojamās cenas ir tās, kas attēlotas Vietnē tieši pirms Pasūtījuma galīgās apstiprināšanas, kā norādīts 4.4 pantā.

Dažu Produktu Piedāvājumu ietvaros Pārdevējs Klientam nodrošina cenu salīdzināšanas rīku ar dažu sava konkurentu cenām. Lai uzzinātu datumu, kad konkurenta cena tika fiksēta Pārdevēja, Klientam tiek lūgts novietot peles kursoru virs attiecīgās cenas, lai parādītu teksta burbuļu, kurā norādīts konkurenta cenas fiksēšanas datums un laiks.

Pasūtījuma kopējā cena sastāv no:

 • kopējās izvēlēto produktu un pakalpojumu daudzumu cenu summas; un
 • iespējamās piegādes izmaksas (izņemot piegādes izmaksu piedāvājumu noteiktos apstākļos).

6.1 MAKSĀJUMS AR BANKAS KARTI

Pārdevējs pieņem maksājumus tikai ar Visa, Mastercard vai Maestro bankas kartēm.

Drošs tiešsaistes maksājums ar bankas karti tiek veikts izmantojot maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

Visi bankas kartes maksājumu posmi ir pakļauti HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT maksājumu sistēmai, kura ir pilnībā šifrēta un aizsargāta. Izmantotais protokols ir SSL, kas apvienots ar banku monētiku (3D secure protokols).

Tas nozīmē, ka informācija, kas saistīta ar pasūtījumu un bankas kartes numurs, internetā netiek pārraidīti atklāti. Bankas kartes numurs netiek izdrukāts uz nekāda papīra, rēķina, kvīts vai cita saraksta.

Pārdevējam nav zināmi kartes numuri. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT pēc maksājumu transakcijas nosūtīšanas uz tirgotāja banku neuzglabā kartes numurus. Tādējādi nevienai personai nav piekļuves ne datorizēti, ne izdrukāti pie pircēju bankas karšu datiem. Risks, ka iepērkoties Pārdevēja interneta vietnēs, kas aprīkotas ar HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, var tikt uzlauzts bankas kartes numurs, ir gandrīz nulle.

Profesionāļi var arī izmantot Pārdevēja izvēlēto GoCardless (gocardless.com) automātisko iekasēšanas sistēmu. Šī sistēma ir pilnībā šifrēta.

Veicot maksājumus ar bankas karti, transakcija tiek nekavējoties noņemta no konta tiklīdz Klients ir veicis maksājumu. Saistības maksāt ar karti ir neatgriezeniskas. Sniedzot savu bankas informāciju pārdošanas laikā, Klients dod Pārdevējam tiesības noņemt no viņa kartes summu, kas atbilst norādītajai cenai. Klients apstiprina, ka viņš ir likumīgs kartes turētājs, kas jādebē un ka viņam ir likumīgas tiesības to izmantot. Kļūdas gadījumā vai ja nav iespējams noņemt summu no kartes, Pasūtījums var tikt atcelts iepriekš minētajos apstākļos.

Attālinātās pārdošanas līguma ar to saistītās darbības veic AD TYRES INTERNATIONAL EU, kas atrodas Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - uzņēmuma reģistrācijas numurs OC 1277.

6.2 MAKSĀJUMS CAUR PAYPAL

Klients, kurš izmanto maksājumu caur Paypal (www.paypal.com), ir jābūt vai jāizveido kontu pie šī pakalpojumu sniedzēja (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Darījumi, kas veikti caur Paypal, ir nodrošināti ar 3D-Secure protokolu. Pārdevējs nekādā brīdī neiegūst piekļuvi Klienta bankas rekvizītiem.

6.3 MAKSĀJUMS AR BANKAS PĀRSKAITĪJUMU

Klients var veikt maksājumu ar SEPA pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kura rekvizīti ir šādi:

Konta īpašnieks: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-KODS): TRWIBEB1XXX
Wise.

Lai šis pārskaitījums tiktu ņemts vērā Pārdevēja pusē, ir būtiski, ka Klients norāda savu Pasūtījuma numuru pārskaitījuma atsauces laukā vai tam paredzētajā vietā. Pasūtījuma numurs ir atgādināts Klientam SEPA pārskaitījuma veltītajā lapā.

Pasūtījums tiks apstrādāts tikai pēc pārskaitījuma saņemšanas un pēc tā apstiprināšanas. Tādēļ paziņotais piegādes termiņš var atšķirties atkarībā no Jūsu maksājuma saņemšanas laika.

Gadījumā, ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, bankas izsniegtās papildu maksas nevar tikt atskaitītas no saņemamā maksājuma.

7. ĪPAŠUMTIESĪBAS UN RISKA PĀRCELŠANA

Produkti kļūst par Klienta īpašumu tūlīt pēc Pasūtījuma apstiprināšanas. Tādējādi Klients ir vienīgais atbildīgais par Produktu importēšanu un ieviešanu izvēlētajā galamērķa valstī, kurā tiek veikta piegāde. Klientam ir ieteicams pārbaudīt iespējamās saistības, kas uz viņu attiecas sakarā ar Produktu importēšanu minētajā galamērķa valstī.

Jebkurš Produkta zaudējuma vai bojājuma risks tiek pārcelts uz Profesionālo Klientu brīdī, kad notiek īpašumtiesību pāreja.

Jebkurš Produkta zaudējuma vai bojājuma risks tiek pārcelts uz Patērētāju Klientu brīdī, kad viņš pats vai viņa izraudzīta trešā persona, kas nav Pārdevēja piedāvātais pārvadātājs, faktiski saņem Produktus.

Kad Patērētājs vai Ne-profesionāls nodod Produktu Piegādi pārvadātājam, kas nav Pārdevēja piedāvātais, zaudējuma vai bojājuma risks tiek pārcelts uz Patērētāju vai Ne-profesionālu brīdī, kad prece tiek nodota pārvadātājam.

8. PIEGĀDE

Pasūtījuma piegāde tiek veikta pēc Klienta izvēles, kas izteikta Pasūtījuma veikšanas laikā, piegādājot Pasūtījumu uz Klienta norādīto adresi.

8.1 PIEGĀDES IZMAKSAS

Attiecībā uz auto daļām un visiem citiem priekšmetiem, piegādes izmaksas tiek norādītas grozā.

Attiecībā uz riepām, piegādes izmaksas tiek piedāvātas Klientam bez maksas, iegādājoties divus (2) identiskus produktus. Gadījumā, ja tiek iegādāts viens produkts (auto riepas, diski), piegādes izmaksas sedz Klients, izņemot motociklu riepas, kur piegādes izmaksas tiek piedāvātas bez maksas jau no pirmās iegādātās riepas.

8.2 PIEGĀDES TERMIŅŠ

Pārdevējs apņemas piegādāt Pasūtījumu ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienu laikā no Pasūtījuma apstiprināšanas (« Piegādes Termiņš »). Klients atzīst un bez iebildumiem pieņem, ka neviens cits vietnē minētais termiņš neveido Pārdevēja saistošu apņemšanos pret Klientu.

Klients tiek informēts tikai informatīvi, ka piegāde vidēji notiek divu (2) līdz astoņu (8) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma cenas pilnīgas apmaksas saņemšanas. Gadījumā, ja tiek izvēlēti vairāki Produkti vienā Pasūtījumā, tie var tikt piegādāti dažādās dienās, un tas nevar būt pamats jebkādām Klienta pretenzijām.

Iepriekš minētais Piegādes Termiņš tiek pārtraukts šādos gadījumos:

 1. maksājuma kavējums;
 2. Klienta norādītās adreses kļūda;
 3. Klienta vai viņa pilnvarotā pārstāvja neesamība, lai saņemtu Pasūtījumu.

Gadījumos (i) un (ii) Piegādes Termiņš sāks skaitīties no jauna no maksājuma incidenta regulēšanas brīža uz jaunu trīsdesmit (30) dienu termiņu.

Gadījumā (iii) Klients un Pārdevējs (vai pēc apstākļiem transportētājs) vienosies par jaunu piegādes datumu, kurā Klients apņemas nodrošināt, lai viņš vai viņa pārstāvis būtu klāt.

Gadījumā, ja Pārdevējs nepilda savu pienākumu piegādāt Pasūtījumu Piegādes Termiņā, Patērētājs vai Ne-profesionālis var lauzt Pārdošanu, ja pēc tam, kad Pārdevējam ir dota brīdinājuma pieprasījums veikt Pasūtījuma piegādi saprātīgā papildu termiņā, Pārdevējs šajā termiņā nav izpildījis savu pienākumu.

Pārdošana tiek uzskatīta par lauztu, saņemot Pārdevējam vēstuli vai rakstu, kas informē par šo laušanu, ja vien Pārdevējs nav izpildījis savu pienākumu līdz tam laikam.

Tomēr Patērētājs vai Ne-profesionālis var nekavējoties lauzt Pārdošanu:

 • ja Pārdevējs atsakās piegādāt Pasūtījumu vai ir acīmredzams, ka viņš Pasūtījumu nepiegādās;
 • ja Pārdevējs neizpilda savu pienākumu piegādāt Pasūtījumu noteiktajā datumā vai pēc Piegādes Termiņa beigām un šis termiņš Patērētājam vai Ne-profesionālim ir būtisks līguma nosacījums. Šis būtiskais nosacījums izriet no apstākļiem, kas apkārt līguma slēgšanai, vai no Patērētāja vai Ne-profesionāla izteiktas skaidras pieprasījuma pirms līguma slēgšanas.

Papildus iespējai lauzt Pārdošanu, Patērētājs vai Ne-profesionālis var izmantot jebkuru citu savas valsts tiesību aktos paredzēto atbildes pasākumu.

Patērētājam un Ne-profesionālim turklāt tiek ieteikts konsultēties ar 4.5 pantu par laušanu.

Šie Patērētāja vai Ne-profesionāla tiesības neietekmē tiesības uz zaudējumu un interešu atlīdzību.

Kad Pārdošana tiek lauzta saskaņā ar šo pantu, Uzņēmums atmaksā Patērētājam vai Ne-profesionālam visas samaksātās summas ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā no dienas, kad Pārdošana tika atsaukta.

8.3 GRŪTĪBAS AR PIEGĀDĀTAJIEM PRODUKTIEM

Klients, viņa pilnvarotā persona vai pārstāvis ir atbildīgs par to, lai pārbaudītu Produktu atbilstību piegādes laikā, neatkarīgi no tā, vai piegāde notiek viņa mājoklī. Klientam ir paša atbildība informēt un sniegt norādījumus saviem pilnvarotajiem vai pārstāvjiem par Produktu atbilstības pārbaudi.

Klients, viņa pilnvarotā persona vai pārstāvis ir atbildīgs par to, lai piegādes laikā Transportētājam tiktu izteiktas visas rezerves par Produktiem. Šīs rezerves ir jānorāda skaidri un precīzi uz Piegādes Kvīts.

Ja Pasūtījuma Produkti nav atbilstoši vai ja saņemtais sūtījums ir bojāts, Klients var atteikties no Piegādes. Pēc tam viņam nekavējoties jāinformē Pārdevējs, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot biļešu sistēmu.

Ja konstatēts atbilstības trūkums, tiek piemēroti šeit zemāk minētā 10.3 panta noteikumi.

Gadījumā, ja sūtījums ir bojāts un atteikts, tiks atvērts strīds ar Pasūtījuma Produktu Transportētāju. Lai atvērtu strīdu, no Klienta tiks pieprasīts datēts un parakstīts bojāta sūtījuma apliecinājums.

Strīdu risināšanas termiņš ar Transportētāju ir vismaz desmit (10) darba dienas un var ilgt līdz četrām (4) nedēļām no tā atvēršanas. Šie termiņi ir norādīti tikai informatīvi no Pārdevēja puses, balstoties uz viņa pieredzi, un nekādā veidā nevar būt saistoši.

Šo noteikumu piemērošana notiek, nenodarot aizskārumu visiem citiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, kas Klientam pieejami saskaņā ar piemērojamo likumdošanu.

8.4 PIEGĀDES KVĪTS

Transportētājs izsniedz Klientam parakstītu Piegādes Kvīti, kurā skaidri norādīta iespēja izteikt rezerves, īpaši gadījumos, kad ir redzami Produktu defekti vai nav izsniegta lietošanas instrukcija.

Klients atzīst un piekrīt, ka viņa paša, viņa pilnvarotās personas vai pārstāvja paraksts uz šāda Piegādes Kvīta ir neapgāžams pierādījums par Pasūtījuma piegādes datumu pilnībā vai, gadījumā, ja tiek piegādāti atsevišķi Produkti no vienas un tās pašas Pasūtījuma, par šīs piegādes attiecināmajiem Produktiem.

8.5 GRŪTĪBAS PIEGĀDES LAIKĀ

Pārdevējs apņemas piegādāt Pasūtījumu uz piegādes adresi, kuru Klients ir norādījis veicot Pasūtījumu. Šajā sakarā Klients apņemas sniegt Pārdevējam esošu, pilnīgu un precīzu piegādes adresi vietā, kur Pasūtījuma piegāde ir iespējama un atļauta.

Ja Klienta norādītajā piegādes adresē ir kļūda, jebkura tās izmaiņa izraisīs atkārtotas nosūtīšanas izmaksas. Šīs izmaksas, kas ir piecpadsmit (15) eiro, būs Klienta atbildībā un tiks iekasētas no Pārdevēja.

Klients garantē Pārdevējam savu klātbūtni uz vietas, vai kāda saviem darbinieka vai pienācīgi pilnvarota pārstāvja klātbūtni, lai saņemtu Pasūtījumu. Pretējā gadījumā Pārdevējs nevar tikt uzskatīts par atbildīgu par jebkādiem piegādes aizkavējumiem.

Ja Klients nav klāt piegādes brīdī, viņam jāsazinās ar Pārvadātāju, kas ir atbildīgs par viņa sūtījumu, lai vienotos par jaunu piegādes datumu vai par izņemšanu tuvākajā noliktavā.

Otrā piegādes mēģinājuma izmaksas tiks iekasētas kā mēģinājuma atkārtotas piegādes maksa trīs (3) eiro apmērā Pārdevēja labā.

Ja Klients nav sazinājies ar Pārvadātāju noteiktajā termiņā, sūtījumi tiks atgriezti Pārdevēja noliktavās, kurš pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas paziņos par Pasūtījuma atcelšanu un Pārdošanas izbeigšanu.

Atgriešanas izmaksas trīsdesmit (30) eiro par katru sūtījumu būs tikai Klienta izdevumi.

Atgriešanas izmaksas, kā arī jebkuras iespējamās atkārtotas piegādes izmaksas tiks atskaitītas no Pasūtījuma atmaksas summas.

8.6 KONSIGNĀCIJAS PRODUKTI

Daži Produkti var būt konsignācijā. Tie ir norādīti ar īpašu atzīmi "Konsignācijas detaļa maiņas standarta apmaiņā" to tehniskajās specifikācijās.

Konsignācijas Produktu cena ietver gan detaļas cenu, gan konsignācijas maksu – tas ir, summu, ko ražotājs pieprasa, lai nodrošinātu veco rezerves daļu atgriešanu to atjaunošanai un pārstrādei.

Saņemot jauno Produktu, Klients ir pienākums atsūtīt lietoto Produktu Pārdevējam uz norādīto adresi konsignācijas Produktu atgriešanai ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienas pēc jaunā Produkta saņemšanas. Pretējā gadījumā Klients nevarēs saņemt konsignācijas maksas atmaksu.

Atgrieztais Produkts ir jābūt ekvivalentam, pilnīgam un ievietotam jaunā Produkta iepakojumā. Atkārtotas nosūtīšanas izmaksas sedz Klients.

Saņemot lietoto Produktu, Pārdevējs atmaksā Klientam konsignācijas maksu ne vēlāk kā piecpadsmit (15) dienu laikā, ar nosacījumu, ka lietotais Produkts atbilst iepriekš minētajām prasībām.

Atmaksa tiek veikta, izmantojot to pašu maksājumu veidu, kādu Klients izmantoja jaunā Produkta pirkumam.

9. ATTEIKUMA TIESĪBAS

9.1 ATTEIKUMA TIESĪBU IEGUVĒJS

Atteikuma tiesību (turpmāk tekstā - "Atteikuma Tiesību Ieguvējs") īpašnieks ir Klienta Patērētājs, kad Līgums tiek noslēgts attālināti, pēc tālruņa solīšanas vai ārpus tirdzniecības vietas.

9.2 ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAS TERMIŅŠ

Atteikuma tiesību turētājam ir četrpadsmit (14) dienu termiņš (turpmāk tekstā – «Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš»), lai izmantotu savas atteikuma tiesības, neuzrādot tam iemeslu un neuzņemoties citas izmaksas, kā tās, kas minētas šajā pantā.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš sākas no brīža, kad Atteikuma tiesību turētājs vai viņa norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, saņem Produktu(-us). Ja Līgums ir noslēgts ārpus tirdzniecības vietas, Atteikuma tiesību turētājs var izmantot savas atteikuma tiesības no Līguma noslēgšanas brīža.

Gadījumā, ja tiek veikta Pārdošana vairākiem atsevišķi piegādātiem Produktiem vai Pārdošana Produkta, kas sastāv no vairākiem komplektiem vai daļām, kuru piegāde ir izkārtota noteiktā laika periodā, Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš sākas no pēdējā Produkta vai komplekta vai pēdējās daļas saņemšanas brīža.

Gadījumā, ja Pasūtījums paredz Produktu regulāru piegādi noteiktā laika periodā, Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš sākas no pirmā Produkta saņemšanas brīža.

Diena, kad Līgums tiek noslēgts, vai Produkta saņemšanas diena netiek iekļauta Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš sāk skaitīties no pirmās stundas sākuma pirmajā dienā un beidzas pēdējās stundas beigās pēdējā termiņa dienā. Ja Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas sestdienā, svētdienā vai svētku vai brīvdienā, tas tiek pagarināts līdz nākamajai darba dienai.

9.3 ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANA

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Atteikuma Tiesību Turētājs informē Pārdevēju par savu lēmumu atteikties, nosūtot Pārdevējam pirms Atteikuma Termiņa beigām, šeit pieejamo (šeit pieejamo) (un šo noteikumu beigās) pienācīgi aizpildītu formu, vai jebkuru citu paziņojumu, kas skaidri un viennozīmīgi izsaka viņa vēlmi atteikties, un kas nosūtīts pa e-pastu (https://www.maxityre.lv/contact).

Pierādījumu nastu par atteikuma tiesību izmantošanu uzņemas Atteikuma Tiesību Turētājs.

9.4 PRECE(S) ATGRIEŠANA

Atteikuma Tiesību Turētājs atgriež vai nodod atpakaļ Prece(i) Pārdevējam vai personai, kuru Pārdevējs ir norādījis, bez nevajadzīgas kavēšanās un ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienas pēc lēmuma par atteikšanos paziņošanas, ja vien Pārdevējs nav piedāvājis pats atgūt Prece(i).

Atteikuma Tiesību Turētājs sedz tikai tiešās Prece(i) atgriešanas izmaksas.

Atteikuma tiesību turētājs var pats organizēt Produktu(-u) atgriešanu, tieši sedzot saistītos izdevumus, vai arī lūgt Pārdevējam, ar nosacījumu, ka tas tiek pieņemts, veikt šo atgriešanu, kas tiks atkārtoti iekasēta no Atteikuma tiesību turētāja par summu, kas tiek lēsta trīsdesmit (30) eiro par katru preci (ar nosacījumu, ka to apstiprina pārvadātājs).

Atteikuma Tiesību Turētāja atbildība var tikt saistīta tikai ar Prece(i) vērtības samazināšanos, kas radusies no citām manipulācijām, nekā tām, kas nepieciešamas, lai noteiktu Prece(i) dabu, īpašības un labu darbību.

6. FINANŠU NOSACĪJUMI

Maksājums ir nekavējoties izpildāms pēc Pasūtījuma, kuru Pārdevējs apstrādās tikai pēc pilnīgas Klienta maksājuma saņemšanas.

Ja trīs (3) dienu laikā pēc Pasūtījuma apstiprināšanas netiek saņemts maksājums par Cenu, Klients saņem Pārdevēja paziņojumu, kurā tiek pieprasīts samaksāt Cenu papildu četru (4) dienu laikā. Pretējā gadījumā Pārdevējs var atcelt Pasūtījumu un tādējādi izbeigt Pārdošanu.

Klients var veikt savu pasūtījumu, izmantojot šādus maksājumu līdzekļus:

 • kredītkarte;
 • SEPA pārskaitījums (ar iespēju automātiskiem ieturējumiem Profesionāļiem).

Klients uzņemas sekas par jebkādām ievades kļūdām maksājumu procedūras laikā un par jebkādām anomālijām vai maksājumu līdzekļu darbības traucējumiem.

Pārdevējs var pieprasīt no jebkura Profesionāla Klienta nokavējuma procentus, kas ir maksājami dienā pēc termiņa beigām. Nokavējuma procentu likme būs vienāda ar Eiropas Centrālās bankas piemēroto procentu likmi tās pēdējā refinansēšanas operācijā, palielinātu par 10 procentpunktiem. Likme, kas piemērojama attiecīgā gada pirmajā pusgadā, ir spēkā esošā likme 1. janvārī attiecīgajā gadā. Attiecīgā gada otrajā pusgadā tā ir likme, kas spēkā 1. jūlijā attiecīgajā gadā. Nokavējuma procenti ir maksājami bez atgādinājuma nepieciešamības.

Turklāt jebkurš Profesionāls Klients, kurš atrodas maksājuma nokavējumā, ir parādnieks Pārdevējam par fiksētu kompensāciju par piedziņas izdevumiem apmērā četrdesmit eiro (40,00 €). Ja piedziņas izdevumi pārsniedz šīs fiksētās kompensācijas apmēru, Pārdevējs var pieprasīt papildu kompensāciju, pamatojot to. Tomēr Pārdevējs nevarēs pieprasīt šo kompensāciju, ja glābšanas procedūras, atveseļošanas vai tiesiskās likvidācijas procedūras atvēršana aizliedz parāda samaksu tā termiņā, kas tam pienākas.

Gadījumā, ja notiek neveiksmīgs ieturējums, jebkurš Profesionāls Klients piekrīt automātiski regulēt neapmaksātos rēķinus, izmantojot savas uzņēmuma kredītkarti.

Pēc katras samaksas, neatkarīgi no tās veida, Klients saņem apstiprinājuma e-pastu.

9.5 ATMAKSAS

Kad tiek izmantots atteikuma tiesības, Pārdevējs atmaksā Atteikuma Tiesību Turētājam visas samaksātās summas, ieskaitot piegādes izmaksas, bez nevajadzīgas kavēšanās un ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā no dienas, kad viņš ir informēts par Atteikuma Tiesību Turētāja lēmumu atteikties.

Neskatoties uz iepriekš minēto, ja Pārdevējs nepiedāvā pats atgūt Produktu(s), Pārdevējs var atlikt atmaksa līdz brīdim, kad ir atgūts Produkts(s) vai līdz Atteikuma Tiesību Turētājs ir iesniedzis pierādījumu par Produkta(s) nosūtīšanu, izmantojot datumu, kas ir pirmais no šiem faktiem.

Pārdevējs veic šo atmaksa, izmantojot to pašu maksājumu līdzekli, kādu Atteikuma Tiesību Turētājs izmantoja sākotnējai darījumam, izņemot gadījumus, kad Atteikuma Tiesību Turētājs ir izteicis skaidru piekrišanu izmantot citu maksājumu līdzekli un tikai tad, ja atmaksa nerada izmaksas Atteikuma Tiesību Turētājam.

Pārdevējs nav saistīts atmaksāt papildu izmaksas, ja Atteikuma Tiesību Turētājs ir izteikti izvēlējies dārgāku piegādes veidu nekā standarta piegādes veids, ko piedāvā Pārdevējs.

9.6 SEKAS

Atteikuma tiesību izmantošana beidz Pusēm pienākumu izpildīt Attālināto līgumu vai ārpus telpām noslēgto līgumu, vai to slēgt, ja Atteikuma Tiesību Turētājs ir izteicis piedāvājumu. Attālinātā galvenā līguma vai ārpus telpām noslēgtā galvenā līguma atteikuma tiesību izmantošana automātiski beidz jebkuru papildu līgumu bez papildu izmaksām Atteikuma Tiesību Turētājam, izņemot izmaksas, kas paredzētas šajā pantā.

10. GARANTIJAS

Lai izmantotu šajā Pantā paredzētās garantijas, ir jāsazinās ar Pārdevēju, izmantojot šo URL adresi:

https://www.maxityre.lv/contact

10.1 IEPRIEKŠĒJAIS BRĪDINĀJUMS

Klients ir atbildīgs par to, lai pasūtītie Produkti atbilstu viņa transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem.

Klients ir arī atbildīgs par ražotāja norādījumu un ieteikumu ievērošanu attiecībā uz transportlīdzekļa drošību un uzticamību, īpaši attiecībā uz riepu un disku izmēriem, riepu piepūšanu un spiedienu, kā arī riepu montāžas un uzglabāšanas nosacījumiem.

Šajā pantā minētās garantijas neattiecas uz defektiem, kas radušies montāžas kļūdu dēļ, produktu normālas nolietojuma dēļ, sekām, kas radušās nepareizas produktu lietošanas dēļ, vai produktu bojājumiem, ko izraisījusi Klienta vai viņa pakļautībā esošas personas neuzmanība.

10.2 ATBILSTĪBAS GARANTIJA

10.2.1 Produktu atbilstība

Pārdevējs piegādā Klientam Patērētājam Produktus, kas atbilst prasībām, kas izklāstītas 10.2.2, 10.2.3 un 10.2.4 pantos.

10.2.2 Subjektīvie atbilstības kritēriji

Lai Produkti atbilstu Pārdošanas līgumam, tie īpaši jā:

 • atbilst aprakstam, tipam, daudzumam un kvalitātei un jānodrošina funkcionalitāte, saderība, savietojamība un citas līgumā paredzētas īpašības;
 • būt piemērotiem konkrētajam mērķim, ko Patērētājs ir norādījis Pārdevējam ne vēlāk kā līguma noslēgšanas brīdī un ko Pārdevējs ir pieņēmis;
 • tikt piegādātiem ar visiem piederumiem un visām instrukcijām, tostarp uzstādīšanas instrukcijām, kā paredzēts līgumā; un
 • tikt nodrošinātiem ar atjauninājumiem, kā paredzēts līgumā.
10.2.3 Objektīvie atbilstības kritēriji

(i) Papildus visu līgumā paredzēto atbilstības prasību izpildei, Produktiem jābūt:

 1. piemērotiem mērķiem, kādiem parasti lieto līdzīga veida preces, ņemot vērā, ja nepieciešams, jebkuru Eiropas Savienības tiesību un spēkā esošo valsts tiesību aktu, kā arī visu esošo tehnisko standartu vai, ja šādu tehnisko standartu nav, attiecīgās nozares konkrētām prasībām;
 2. ja nepieciešams, atbilst kvalitātei parauga vai modeļa, ko pārdevējs ir nodrošinājis Patērētājam pirms līguma noslēgšanas, un atbilst šī parauga vai modeļa aprakstam;
 3. ja nepieciešams, tikt piegādātiem ar piederumiem, ieskaitot iepakojumu un uzstādīšanas instrukcijas vai citas instrukcijas, ko Patērētājs var saprātīgi gaidīt saņemt; un
 4. būt daudzumā un izrādīt kvalitātes un citas īpašības, ieskaitot izturību, funkcionalitāti, saderību un drošību, kas ir parastas līdzīga veida precēm un ko Patērētājs var saprātīgi gaidīt, ņemot vērā Produktu būtību un ņemot vērā jebkādas publiskas deklarācijas, ko veicis Pārdevējs vai citas personas, kas atrodas augstāk tirdzniecības ķēdē vai Pārdevēja vai šādu personu vārdā, ieskaitot ražotāju, īpaši reklāmās vai uz etiķetes.

(ii) Pārdevējs nav saistīts ar (i) punktā d) minētajām publiskajām deklarācijām, ja viņš pierāda:

 1. ka viņam nebija un saprātīgi nevarēja būt zināšanas par attiecīgo publisko deklarāciju;
 2. ka līguma noslēgšanas brīdī publiskā deklarācija bija labota tādā pašā veidā kā tā tika veikta vai līdzvērtīgā veidā; vai
 3. ka Produkta iegādes lēmums nevarēja būt ietekmēts ar publisko deklarāciju.

(iii) Atbilstības deficīts (i) izpratnē nav konstatējams, ja Pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī Patērētājs ir ticis konkrēti informēts, ka Produktu konkrēta īpašība atšķiras no (i) punktā paredzētajiem objektīvajiem atbilstības kritērijiem, un Patērētājs ir izteikti un atsevišķi piekritis šai atšķirībai, noslēdzot Pārdošanas līgumu.

10.2.4 Produktu nepareiza uzstādīšana

Jebkurš atbilstības trūkums, kas rodas no Produktu nepareizas uzstādīšanas, tiek uzskatīts par Produktu atbilstības trūkumu, ja:

 1. uzstādīšana ir daļa no Pārdošanas līguma un to ir veicis Pārdevējs vai zem viņa atbildības; vai
 2. uzstādīšanu, kuru bija jāveic Patērētājam, ir veicis pats Patērētājs un nepareiza uzstādīšana ir radusies Pārdevēja sniegto uzstādīšanas instrukciju trūkumu dēļ.
10.2.5 Pārdevēja atbildība

Pārdevējs atbild Patērētājam par jebkuru atbilstības trūkumu, kas pastāv Produktu piegādes brīdī un kas parādās divu (2) gadu laikā no šī brīža, neskarot ilgāku termiņu, ko paredz Patērētāja valsts tiesību akti, kurus Patērētājam aicināts konsultēt.

10.2.6 Pierādīšanas pienākums

Jebkurš atbilstības trūkums, kas parādās viena (1) gada laikā no brīža, kad Produkti tika piegādāti, tiek uzskatīts, ka tas pastāvēja Produktu piegādes brīdī, ja nav pierādījumu pretējam vai ja šāda pieņēmuma nav nesavienojama ar Produktu būtību vai atbilstības trūkuma raksturu. Iepriekš minētais termiņš tiek piemērots neskarot ilgāku termiņu, ko paredz Patērētāja valsts tiesību akti, kurus Patērētājam aicināts konsultēt.

10.2.7 Paziņojums

Patērētāja valsts tiesību akti var paredzēt, ka, lai izmantotu savas tiesības, Patērētājam ir jāinformē Pārdevējs par atbilstības trūkumu noteiktā termiņā no dienas, kad viņš konstatēja šo trūkumu. Patērētājam aicināts konsultēt savus valsts tiesību aktus šajā jautājumā.

10.2.8 Patērētāja tiesības gadījumā, ja prece neatbilst līgumam

(i) Gadījumā, ja prece neatbilst līgumam, patērētājam ir tiesības uz preces atbilstības nodrošināšanu, cenas samazināšanu proporcionāli vai līguma izbeigšanu saskaņā ar šajā pantā noteiktajiem nosacījumiem.

(ii) Lai iegūtu preces atbilstību, patērētājs var izvēlēties starp remontu un aizvietošanu, izņemot gadījumus, kad izvēlētais risinājums ir neiespējams vai tas pārdevējam radītu nesamērīgas izmaksas salīdzinājumā ar citu risinājumu, ņemot vērā visas apstākļus, tostarp:

 1. vērtību, kāda precēm būtu, ja tās atbilstu līgumam;
 2. atbilstības trūkuma nozīmīgumu; un
 3. iespēju izvēlēties citu risinājumu bez būtiskām neērtībām patērētājam.

(iii) Pārdevējs var atteikties nodrošināt preces atbilstību, ja remonts un aizvietošana ir neiespējama vai tas viņam radītu nesamērīgas izmaksas, ņemot vērā visas apstākļus, tostarp minētos punktā (ii), apakšpunktos a) un b).

(iv) Patērētājam ir tiesības vai nu uz cenas samazināšanu proporcionāli saskaņā ar 10.2.8 pantu, vai uz līguma izbeigšanu saskaņā ar 10.2.9 pantu, katrā no šādiem gadījumiem:

 1. pārdevējs nav veicis remontu vai aizvietošanu vai, ja nepieciešams, nav veicis remontu vai aizvietošanu saskaņā ar 10.2.6 panta (ii) un (iii) punktiem, vai pārdevējs ir atteicies nodrošināt preces atbilstību saskaņā ar šī panta (iii) punktu;
 2. neskatoties uz pārdevēja mēģinājumu nodrošināt preces atbilstību, atbilstības trūkums joprojām pastāv;
 3. atbilstības trūkums ir tik nopietns, ka tas attaisno tūlītēju cenas samazināšanu vai līguma izbeigšanu; vai
 4. pārdevējs ir paziņojis, vai no apstākļiem skaidri izriet, ka pārdevējs nepanāks preces atbilstību saprātīgā laikā vai bez būtiskām neērtībām patērētājam.

(v) Patērētājam nav tiesību uz līguma izbeigšanu, ja atbilstības trūkums ir tikai neliels. Pierādīšanas nastu par atbilstības trūkuma nozīmīgumu vai tā neesamību uzņemas pārdevējs.

(vi) Patērētājam ir tiesības apturēt maksājumu par atlikušo cenas daļu vai tās daļu līdz brīdim, kad pārdevējs ir izpildījis viņam garantijas ietvaros uzlikto pienākumu. Par tiesību uz maksājuma apturēšanu izmantošanas īpašiem noteikumiem var būt paredzēti patērētāja valsts tiesību aktos, kurus patērētājam aicināts konsultēt.

(vii) Patērētāja valsts tiesību akti var regulēt jautājumu, vai un kādā mērā patērētāja līdzdalība atbilstības trūkumā ietekmē viņa tiesības uz kompensācijām. Tāpēc patērētājam aicināts konsultēt savas valsts tiesību aktus šajā jautājumā.

10.2.9 Produktu remonts vai aizvietošana

(i) Remonts vai aizvietošana tiek veikta:

 1. bez maksas;
 2. pieņemamā laika posmā no brīža, kad Pārdevējs ir informēts par atbilstības trūkumu no Patērētāja puses; un
 3. bez būtiskām neērtībām Patērētājam, ņemot vērā Produktu būtību un Patērētāja meklēto lietojumu.

(ii) Ja nepieciešams novērst atbilstības trūkumu, veicot Produktu remontu vai aizvietošanu, Patērētājs nodrošina Produktu pieejamību Pārdevējam. Pārdevējs savā izdevumā atgūst aizvietotos Produktus.

(iii) Ja remonts prasa Produktu noņemšanu, kas bija uzstādīti atbilstoši to dabai un mērķim pirms atbilstības trūkuma parādīšanās, vai kad šie Produkti ir jāaizvieto, pienākums remontēt vai aizvietot Produktus ietver neatbilstošu Produktu noņemšanu un aizvietojošu vai remontētu Produktu uzstādīšanu, vai izmaksu segšanu par Produktu noņemšanu un uzstādīšanu.

(iv) Patērētājam nav jāmaksā par aizvietoto Produktu normālu lietošanu laika periodā pirms to aizvietošanas.

10.2.10 Cenas samazināšana

Cenas samazināšana ir proporcionāla starpībai starp Patērētāja saņemto Preču vērtību un to vērtību, kāda būtu, ja Preces būtu atbilstošas.

10.2.11 Pārdošanas līguma izbeigšana

(i) Patērētājs izmanto savas tiesības uz Pārdošanas līguma izbeigšanu, nosūtot pārdevējam paziņojumu, kurā izklāstīta viņa lēmuma izmantot savas tiesības uz Pārdošanas līguma izbeigšanu.

(ii) Ja neatbilstība attiecas tikai uz dažām no Pārdošanas līguma saskaņā piegādātajām Precēm un pastāv pamats Pārdošanas līguma izbeigšanai saskaņā ar 10.2.7 pantu, Patērētājs var izmantot savas tiesības uz Pārdošanas līguma izbeigšanu tikai attiecībā uz šīm Precēm, un attiecībā uz jebkuru citu Preci, ko viņš ir iegādājies vienlaicīgi ar neatbilstošajām Precēm, ja no Patērētāja saprātīgi nevar prasīt, lai viņš pieņem tikai atbilstošās Preces.

(iii) Kad Patērētājs izmanto savas tiesības uz Pārdošanas līguma izbeigšanu pilnībā vai, saskaņā ar (ii), attiecībā uz dažām no Pārdošanas līguma saskaņā piegādātajām Precēm:

 1. patērētājs atgriež Preces Pārdevējam, sedzot šīs izmaksas;
 2. Pārdevējs atmaksā Patērētājam par Precēm samaksāto cenu tūlīt pēc Preču saņemšanas vai pēc tam, kad Patērētājs ir sniedzis pierādījumu par to atgriešanu.

Šī punkta nolūkos Patērētāja valsts tiesību akti var paredzēt atgriešanas un atmaksāšanas kārtību. Tādēļ Patērētājam tiek lūgts konsultēties ar savas valsts tiesību aktiem šajā jautājumā.

10.3 GARANTIJA SLĒPTO DEFEKTU GADĪJUMĀ

Neskarot tiesības uz likumīgo atbilstības garantiju, kas minēta 10.2 pantā, Patērētāja Klients var gūt labumu no valsts noteikumiem, kas īpaši neregulē patēriņa līgumus un paredz īpašus risinājumus dažādu veidu defektiem, kas pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī nebija acīmredzami, proti, valsts noteikumi, kas var noteikt īpašus noteikumus pārdevēja atbildībai par slēptiem defektiem. Patērētājam tiek ieteikts konsultēties ar savu valsts likumdošanu šajā jautājumā.

Profesionālais Klients vai Neprofesionālais Klients gūst labumu no iespējamām garantijām, kas paredzētas Andoras tiesību aktos.

10.4 KOMERCIĀLĀ GARANTIJA

Pārdevējs piedāvā Klientam savam Pasūtījumam pievienot, noteiktos nosacījumos, komerciālu garantiju, ko sauc par «Garantija Pneus Plus», izmantojot komerciālās garantijas līgumu.

Šī komerciālā garantija tiek piemērota, neskarot Patērētāja tiesības gūt labumu no likumīgās atbilstības garantijas, kas minēta 10.2 pantā, vai no valsts noteikumiem par slēpto defektu garantiju, kas minēti 10.3 pantā.

Gadījumā, ja Profesionālais Klients vai Neprofesionālais Klients pievienojas komerciālajai garantijai, tā tiek piemērota, neskarot Profesionālā Klienta vai Neprofesionālā Klienta tiesības gūt labumu no iespējamām garantijām, kas paredzētas Andoras tiesību aktos.

11. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Ja vienas Puses neizpilde nav galīga, zaudējumu un procentu maksājumi ir parādā tikai tad, ja parādnieka Puse ir iepriekš brīdināta par nepieciešamību izpildīt savas saistības saprātīgā termiņā. Parādnieka Puse, ja nepieciešams, tiek sodīta ar zaudējumu un procentu maksājumu, vai nu par saistību neizpildi, vai par kavējumu izpildē, ja tā nevar pierādīt, ka izpildi ir kavējusi Force Majeure apstāklis. Parādnieka Puse ir atbildīga tikai par tādiem zaudējumiem un procentiem, kas bija paredzēti vai kas varēja tikt paredzēti līguma noslēgšanas brīdī, izņemot gadījumus, kad neizpilde ir saistīta ar smagu vai krāpniecisku kļūdu. Pat ja līguma neizpilde ir saistīta ar smagu vai krāpniecisku kļūdu, zaudējumu un procentu maksājumi ietver tikai to, kas ir tieša un tūlītēja neizpildes sekas.

12. APDROŠINĀŠANA

Pārdevējs ir apdrošināts savas profesionālās atbildības gadījumā, kas izriet no viņa darbības un ir saistīta ar personiskiem, materiāliem un nemateriāliem zaudējumiem, kas nodarīti trešajām personām pirms vai pēc produkta piegādes vai darbu izpildes pabeigšanas.

Šī apdrošināšana ir noslēgta ar kompāniju AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Francija).

Šīs apdrošināšanas ģeogrāfiskais segums attiecas uz visu pasauli, izņemot (i) darbības, ko veic uzņēmumi vai pastāvīgas iekārtas, kas atrodas ārpus Francijas, Andoras un Monako; (ii) eksportu uz Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu; (iii) pakalpojumus vai darbus, ko veic apdrošinātais vai viņa vārdā Amerikas Savienoto Valstu un Kanādas teritorijās, ieskaitot izstāžu, gadatirgu vai ekspozīciju organizēšanu.

13. NEPĀRVARAMĀ VARA

Gadījumā, ja Nepārvaramās varas apstākļi izraisa Debitora puses galīgu neiespējamību izpildīt saistības, Līgums tiek uzskatīts par automātiski izbeigtu, un Puses tiek atbrīvotas no savām saistībām.

Gadījumā, ja Nepārvaramās varas apstākļi izraisa Debitora puses pagaidu neiespējamību izpildīt saistības, saistību izpilde tiek apturēta, ja vien no tā izrietošā kavēšanās neattaisno Līguma izbeigšanu.

Puses neiespējamība izpildīt līgumsaistības atbrīvo šo Pusi attiecīgā apmērā, ja tā ir saistīta ar Nepārvaramās varas apstākļiem un ir galīga, izņemot gadījumus, kad Puse ir apņēmusies šādu risku uzņemties vai ja tai iepriekš ir izteikts brīdinājums.

14. PERSONAS DATI

Personas dati, ko Pārdevējs ievāc par Klientu saistībā ar Pārdošanu, tiek apstrādāti automatizēti, un Pārdevējs ir vienīgais, kurš nosaka līdzekļus un mērķi šai apstrādei, un šajā ziņā ir atbildīgs par šo apstrādi saskaņā ar Andoras likuma 15/2003 no 2003. gada 18. decembra 3.4 pantu, kas ir kvalificēts kā personas datu aizsardzība (turpmāk tekstā - "LQPD").

Klients tiek aicināts apmeklēt Privātuma politiku un vietnes Cookie lapu, lai uzzinātu nosacījumus, kādos personas dati tiek apstrādāti un glabāti Pārdevēja pusē.

15. LĪGUMA DOKUMENTI

Līgumu veido šādi līguma dokumenti:

 1. šīs Vispārējās Pārdošanas Noteikumi;
 2. Pasūtījuma Veidlapa;
 3. Piegādes Veidlapa;
 4. Pārdošanas Rēķins.

Gadījumā, ja divu dokumentu noteikumi ir pretrunā vai atšķiras, priekšroku gūs augstāk rangu esošā dokumenta noteikums (piemēram: Pārdošanas Rēķins ir virs Piegādes Veidlapas; Piegādes Veidlapa ir virs Pasūtījuma Veidlapas; Pasūtījuma Veidlapa ir virs Vispārējiem Pārdošanas Noteikumiem).

Jebkura Klienta, tā pilnvarotās personas vai pārstāvja Piegādes Veidlapā ierakstīta piezīme, izņemot viņa parakstu, netiks uzskatīta par līgumisku, ja tai nav Pārdevēja piekrišanas.

Visi iepriekš minētie līguma dokumenti veido pilnīgu abu Pušu starpā esošo saistību kopumu. Šie līguma dokumenti aizstāj un atceļ jebkuru iepriekšēju mutisku vai rakstisku vienošanos, kas attiecas uz Pārdošanu.

Puses ir vienojušās uzņemties risku par jebkādām neparedzētām apstākļu izmaiņām, kas padarītu katra no Pušu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu pārmērīgi apgrūtinošu.

16. VIRSRAKSTI

Virsraksti, kas izmantoti Vispārējos pārdošanas noteikumos, ir paredzēti tikai ērtības nolūkā un tiem nevajadzētu ietekmēt Vispārējo pārdošanas noteikumu nosacījumu nozīmi vai struktūru.

Gadījumā, ja rodas interpretācijas grūtības starp jebkuru no virsrakstiem, kas atrodas klauzu virsrakstos, un jebkuru no klauzulām, virsraksti tiks pasludināti par neeksistējošiem.

17. DERĪGUMS

Ja viena vai vairākas Vispārējo pārdošanas noteikumu nosacījumi tiks atzīti par spēkā neesošiem, nenozīmīgiem vai neizpildāmiem saskaņā ar likumu, noteikumiem vai pēc kompetentas tiesas galīga lēmuma, šāds vai šādi nosacījumi tiks uzskatīti par atdalāmiem no Vispārējiem pārdošanas noteikumiem. Pārējie Vispārējo pārdošanas noteikumu nosacījumi tiks uzskatīti par derīgiem un paliks spēkā, ja vien viena no Pusēm neuzrādīs, ka atceltais vai atceltie nosacījumi ir būtiski un izšķiroši, bez kuriem tā nebūtu noslēgusi līgumu.

18. TOLERANCES

Ja viena no Pusēm neizmanto savas tiesības sakarā ar otras Puses neizpildītu saistību no Līguma, tas nevar tikt interpretēts kā atteikšanās no attiecīgās saistības izpildes, ja nav notikusi tās noilgums.

19. PRETENZIJAS

Gadījumā, ja rodas pretenzija, Klients tiek aicināts sazināties ar Pārdevēju, izmantojot formu, kas pieejama šeit.

Veicot jebkādu pretenziju, Klientam tiek lūgts norādīt savas Pasūtījuma numuru.

Pārdevējs pieliks visas pūles, lai sniegtu atbildi uz jebkuru pretenziju pēc iespējas ātrāk.

Klienta iespēja iesniegt pretenziju neietekmē viņa tiesības vērsties pie patērētāju strīdu mediātora saskaņā ar 21. pantā noteiktajiem nosacījumiem vai jebkuru atbilstošu tiesu.

20. MEDIĀCIJA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 524/2013 14.1 pantu no 2013. gada 21. maija, jūs tiekat informēti par iespēju vērsties Eiropas Komisijas nodrošinātajā Tiešsaistes Strīdu Risināšanas (TSR) platformā, kas ir pieejama šādā adresē: Tiešsaistes Strīdu Risināšana.

21. PIEMĒROJAMIE LIKUMI

Līgumattiecības starp Pārdevēju un Patērētāju Klientu, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, tiek regulētas ar dalībvalsts likumu, kurā šis pēdējais ir izveidojies, attiecībā uz tā patērētāju tiesību aizsardzību attiecīgajā dalībvalstī.

Informācija par Pasūtījumu tiek elektroniski apstrādāta Pārdevēja Maltas iestādē, tāpēc Maltas likums tiks piemērots attiecībā uz personas datu apstrādi.

Attiecībā uz jebkuru citu jautājumu, kas nav ietverts iepriekš minētajos divos punktos, subsidiāri tiks piemērots Andoras likums.